Do góry

 ODLEWNIE POLSKIE SA (15/2022) Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
10 października 2022

ODLEWNIE POLSKIE SA (15/2022) Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 6 października 2022 roku Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian do Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w zakresie przyjętym uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04 lipca 2022 roku nr 3/2022, 4/2022, 5/2022, 6/2022 i 7/2022 w sprawie zmian w Statucie Spółki.

UCHWAŁĄ Nr 3 /2022 został:

1.Zmieniony:

a)§ 15 ust. 2 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:

„2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

b)§ 22 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:

„2) powoływanie i odwoływanie wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,”

c)§ 22 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:

” 4) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,”

2.Skreślony § 15 ust. 2a, § 15 ust. 4 Statutu Spółki.

UCHWAŁĄ Nr 4 /2022 został:

1.Zmieniony:

a)§ 20 ust. 2 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.”

b)§ 36 ust. 3 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:

„3. Walne Zgromadzenie może uchwalić istotną zmianę przedmiotu działalności Spółki bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę, jeżeli uchwała będzie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

c)§ 36 ust. 4 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:

„4. Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. Tej samej większości głosów wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie:

1)zgody na zbycie, obciążenie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki,

2)zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa lub zakresu działalności Spółki,

3)zgody na zbycie lub obciążenie jakichkolwiek aktywów trwałych o jednostkowej wartości początkowej w księgach Spółki, bez uwzględniania odpisów amortyzacyjnych i przy uwzględnieniu zwiększenia wartości początkowej aktywów w księgach Spółki, równej lub wyższej od 10.000.000 złotych,

4)podziału, połączenia lub przekształcenia Spółki,

5)obniżenia, podwyższenia lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

UCHWAŁĄ Nr 5 /2022 został zmieniony § 36 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji lub jej zmiana w trakcie trwania kadencji zapada większością 2/3 głosów. W przypadku nie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie liczby Członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zgodnie z art. 385 § 1 ksh liczy pięć osób.”

UCHWAŁĄ Nr 6 /2022 został:

1.Zmieniony

a)§ 20 ust. 1 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków, lecz nie więcej niż siedmiu członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W tych granicach liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.”

b)§ 22 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:

3) ustalanie liczby Członków Zarządu na kolejną kadencję, a także zmiana tej liczby w trakcie trwania kadencji,”

c)§ 24 ust.1a Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:

„1a. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji, o ile w jej posiedzeniu uczestniczy mniej niż 3 członków – w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej lub 4 członków w przypadku sześcioosobowej lub siedmioosobowej Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu głos Wiceprzewodniczącego. „

2.Skreślony § 21 ust. 2 Statutu Spółki

UCHWAŁĄ Nr 7 /2022 został:

1.Zmieniony:

a)§ 22 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:

„8) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd regulaminów obowiązujących w Spółce,”

b)§ 24 ust. 1 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:

„1.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z podaniem proponowanego porządku obrad za pomocą zawiadomień wysyłanych listami poleconymi, kurierem lub pocztą elektroniczną, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.”

c)§ 32 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:

„Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.”

d)§ 41 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień tego roku oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki w tym okresie.”

e)§ 42 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:

„1.Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

1)dywidendę dla akcjonariuszy,

2)odpisy na kapitał zapasowy,

3)odpisy na kapitał rezerwowy,

4)inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2.Dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

2.Skreślony § 31 Statutu Spółki.

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, przyjęty Uchwałą Nr 8/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i uwzględniający opisane powyżej zmiany.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Prev Post

ZPUE SA (23/2022) Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR

Next Post

W Kielcach powstało nowoczesne Centrum Edukacji Medialnej

post-bars

Może Ci się spodoba

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ