Do góry

 ODLEWNIE POLSKIE SA (11/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
7 czerwca 2022

ODLEWNIE POLSKIE SA (11/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 w zw. z art. 400 § 1 i art. 402ą Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 28 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 04 lipca 2022 roku na godzinę 12.00 w jej siedzibie w Starachowicach ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie listy obecności.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8.Podjęcie uchwały, o której mowa w art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz żądanie zwołania walnego zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Prev Post

Rak płuca: przełamać barierę starych przekonań

Next Post

PRACOWNIK SZKLARNI Z BLUSZCZEM (M/K) | Praca Kielce

post-bars

Może Ci się spodoba

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ