Do góry

 ECHO INVESTMENT SA (68/2022) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach będącej w użytkowaniu wieczystym spółki zależnej Emitenta
23 grudnia 2022

ECHO INVESTMENT SA (68/2022) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach będącej w użytkowaniu wieczystym spółki zależnej Emitenta

Zarząd spółki Echo Investment S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 grudnia 2022 r. spółka zależna Emitenta, tj. Face2Face – Stranraer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Kielcach, jako sprzedający (Sprzedający) oraz Huramitell Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako kupujący (Kupujący, przy czym Kupujący łącznie ze Sprzedającym będą dalej łącznie zwani Stronami), zawarli umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach będącej w użytkowaniu wieczystym Sprzedającego (Umowa Sprzedaży).

Przedmiot transakcji

Na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży Kupujący nabył nieruchomość Sprzedającego, oraz inne składniki majątkowe obejmujące w szczególności:

(a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach, składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych (i) 11/3, dla której Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer KA1K/00057550/6 oraz (ii) 4/23 oraz 11/4, dla której Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer KA1K/00068109/0 („Grunt”), prawo własności dwóch budynków biurowych oznaczonych jako „Face2Face I” oraz „Face2Face II” („Budynki”) oraz budowli wzniesionych na tym Gruncie;

(b) prawo własności wskazanych ruchomości.

W ramach transakcji Strony zawarły również umowę gwarancji jakości Budynków (Umowa Gwarancji Jakości) oraz umowę gwarancji czynszowych (Umowa Gwarancji Czynszowych). Podstawowe postanowienia Umowy Gwarancji Jakości przewidują udzielenie Kupującemu gwarancji jakości na Budynki i budowle znajdujące się na Gruncie oraz dokumentację powykonawczą, w tym gwarancje jakości na projekty. Podstawowe postanowienia Umowy Gwarancji Czynszowych przewidują gwarancję na rzecz Kupującego pokrycia przez Sprzedającego płatności czynszowych oraz opłat eksploatacyjnych w odniesieniu do niewynajętych pomieszczeń w Budynkach, w tym obniżek czynszu odnoszących się do takich niewynajętych pomieszczeń.

Wartość Transakcji i Cena

Wartość transakcji (Wartość Transakcji) wynosiła 112.991.391 EUR plus VAT. Kwota do zapłaty została obliczona w oparciu o Wartość Transakcji pomniejszoną, między innymi, o kwotę wartości okresów bezczynszowych i innych kosztów. W rezultacie, cena (Cena) płatna na Zamknięciu wynosiła 111.722.633 EUR plus VAT.

Postanowienia Umowy Sprzedaży nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach. Umowa Sprzedaży zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące oświadczeń i zapewnień Sprzedającego i Kupującego oraz dotyczące odpowiedzialności Stron.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Prev Post

ODLEWNIE POLSKIE SA (17/2022) Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym Spółki

Next Post

ZPUE SA (38/2022) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A.

post-bars

Może Ci się spodoba

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ