Do góry

 ECHO INVESTMENT SA (4/2022) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości „West4Business HUB Building A” we Wrocławiu
8 lutego 2022

ECHO INVESTMENT SA (4/2022) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości „West4Business HUB Building A” we Wrocławiu

Zarząd spółki Echo Investment S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 20.01.2022 r. spółka zależna Emitenta, tj. Projekt 17 – „Grupa Echo” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Kielcach, jako sprzedający (Sprzedający) oraz spółka Barcarrota spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako kupujący (Kupujący, przy czym Kupujący łącznie ze Sprzedającym będą dalej łącznie zwani Stronami), zawarły umowę sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu będącej własnością Sprzedającego (Umowa).

Na podstawie zawartej Umowy, Kupujący nabył nieruchomość od Sprzedającego, oraz inne składniki majątkowe obejmujące w szczególności:

a) prawo własności działki gruntu o numerze ewidencyjnym 33/1 położonej we Wrocławiu przy ul. Na ostatnim groszu 3, obręb 0027, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00135531/6 pod nazwą „West4Business HUB Budynek A” składającym się z jednej kondygnacji podziemnej i 5 kondygnacji nadziemnych (Budynek) oraz wszelkich budowli, obiektów małej architektury, instalacji i innych obiektów służących budynkowi (Nieruchomość);

b) prawo własności wskazanych ruchomości.

W ramach transakcji Strony zawarły również umowę gwarancji jakości Budynku (Umowa Gwarancji Jakości), umowę gwarancji czynszowych (Umowa Gwarancji Czynszowych), umowę o prace wykończeniowe (Umowa o Prace Wykończeniowe) oraz umowa dobrosąsiedzka (Umowa Dobrosąsiedzka). Podstawowe postanowienia Umowy Gwarancji Jakości przewidują udzielenie Kupującemu gwarancji jakości na Budynek i budowle znajdujące się na Nieruchomości. Podstawowe postanowienia Umowy Gwarancji Czynszowych przewidują gwarancję na rzecz Kupującego pokrycia przez Sprzedającego płatności czynszowych oraz opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych części Budynku, które nie zostały wynajęte podmiotom trzecim w dniu podpisania Umowy oraz tych, które zostały wynajęte, a w stosunku do których nie zostały spełnione dodatkowe przesłanki (jak np. wydanie najemcom). Podstawowe postanowienia Umowy o Prace Wykończeniowe przewidują wyznaczenie Sprzedającego jako wykonawcy określonych prac wykończeniowych w pomieszczeniach Budynku. Podstawowe postanowienia Umowy Dobrosąsiedzkiej przewidują uregulowanie niektórych praw i obowiązków Stron w związku z przyszłą eksploatacją Nieruchomości oraz innych działek należących do Sprzedającego.

Wartość transakcji (Wartość Transakcji) w dniu zawarcia Umowy (Zamknięcie) wyniosła około 39.025.000,00 EUR powiększone o VAT. Wartość Transakcji pomniejszona została o kwotę wartości okresów bezczynszowych, obniżek czynszu a także o inne koszty i wyniosła 38.158.000,00 EUR powiększone o VAT.

Kwota do zapłaty na Zamknięciu została dodatkowo pomniejszona o kwotę wartości prac aranżacyjnych i wartość prac związanych z usuwaniem usterek. W rezultacie, cena do zapłaty na Zamknięciu wyniosła około 35.380.000,00 EUR powiększone o VAT.

Dodatkowo w okresie po Zamknięciu, w ramach kwoty Wartości Transakcji, Sprzedający otrzyma osobne wynagrodzenie związane z realizacją prac aranżacyjnych na powierzchniach najemców oraz z usuwaniem usterek w łącznej wysokości 2.778.000,00 EUR powiększone o VAT.

Postanowienia Umowy nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach. Umowa zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące zapewnień i oświadczeń sprzedawcy i kupującego oraz dotyczące odpowiedzialności Stron.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Next Post

Wystawa w Ostrowcu Świętokrzyskim upamiętnia cukrowników walczących o wolną Polskę

post-bars

Może Ci się spodoba

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ